Algemene leveringsvoorwaarden Parcival BV

1 Toepasselijkheid

 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Parcival BV en de opdrachtgever niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst terzake van door Parcival BV te verrichten diensten of uit te brengen adviezen.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen van Parcival BV zijn vrijblijvend tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 60 dagen.

2.3 Een aanbieding of prijsopgave van Parcival BV dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële opdrachtgevers tot het uitbrengen van een opdracht.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Parcival BV van een opdracht van de opdrachtgever of door uitvoering van de overeenkomst door Parcival BV.

2.5 Het voorwerp van de overeenkomst wordt bepaald door de in de schriftelijke aanbieding opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

3 Tussentijdse wijziging

3.1 Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de overeenkomst zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande overeenkomst wenst te wijzigen, dan zal, behoudens het hiervoor geregelde, zulks alleen kunnen indien Parcival BV zulks aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.

3.3 Parcival BV is bevoegd, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het projectteam dat voor de uitvoering van de overeenkomst wordt ingezet, te wijzigen.

4 Tussentijdse beëindiging

4.1 Beide partijen hebben binnen de kaders van art. 4.2 tot en met 4.5 het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te beëindigen. Zulk een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te worden aangezegd.

4.2 Parcival BV zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.

4.3 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Parcival BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van Parcival BV ten laste van de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

4.4 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk, indien hierin in de overeenkomst uitdrukkelijk voorzien is.

4.5 Indien de opzegging geschiedt door de opdrachtgever heeft Parcival BV recht op vergoeding van de inmiddels gemaakte kosten tegen het in de overeenkomst vastgestelde tarief en een opslag voor winstderving.

4.6 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is, ook ingeval de overeenkomst hierin niet voorziet, mogelijk indien Parcival BV niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichtingen uit de overeenkomst, echter niet nadat de opdrachtgever dienaangaande een schriftelijk en aangetekend bericht heeft gestuurd waarin Parcival BV gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid wordt gesteld alsnog haar verplichtingen na te komen.

5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de aanbieding vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet realiseerbaar blijkt.

5.2 Indien overschrijding van de termijn dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

5.3 De opdrachtgever is gehouden de voor de overeenkomst benodigde gegevens en informatie op een adequate wijze te verstrekken.

5.4 Indien de opdracht vóór uitvoering door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zullen de reeds gemaakte kosten worden gedeclareerd. Voor opleidingen, trainingen en oefeningen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden, zie Annex.

6 Rechten op resultaten

6.1 De opdrachtgever heeft volledige en vrije beschikking over de resultaten van de overeenkomst, zoals door Parcival BV aan de opdrachtgever verschaft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Parcival BV behoudt de rechten die haar op grond van de auteurswet toekomen. De auteursrechten van rapporten, adviezen, etc. die zijn gemaakt in opdracht van de opdrachtgever berusten bij Parcival BV.

6.3 Parcival BV behoudt zich alle intellectuele en auteursrechtelijke eigendomsrechten en dergelijke voor met betrekking tot de door haar verschafte of geleverde producten, modellen, (berekenings-) methodieken, publicaties/artikelen, onderwijsmiddelen, programmatuur en licentierechten of Parcival BV  anderszins en hoe ook genaamd, tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Zaken en producten die Parcival BV aan opdrachtgever levert, blijven haar eigendom totdat alle aan Parcival BV verschuldigde bedragen, inclusief die voor verrichte werkzaamheden, door opdrachtgever zijn voldaan.

6.5 Gebruik c.q. het ter beschikking stellen door opdrachtgever aan derden van het verschafte en geleverde zoals genoemd in lid 3 van dit artikel, zonder voorafgaande toestemming van Parcival BV, is niet toegestaan, op straffe van een direct opeisbare boete van €25.000 per voorval, uitgezonderd automatiseringssystemen, programmatuur en licentierechten waarvoor een direct opeisbare boete van €50.000 per voorval geldt.

6.6 Bij het staken van het gebruik van geleverde maar niet in eigendom overgegane producten, (automatiserings-)systemen, modellen, onderwijsmiddelen, programmatuur e.d. dient opdrachtgever deze uiterlijk binnen twee weken na een verzoek daartoe in bezit van Parcival BV te (laten) stellen.

7 Vertrouwelijkheid

7.1 De conclusies en bevindingen door Parcival BV in het kader van de overeenkomst opgesteld, zijn afgestemd op het individuele geval. In verband daarmede zal Parcival BV:

 • vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever na het beëindigen van de werkzaamheden geheimhouden;
 • derden geen inzage geven in de rapporten en nota’s uitgebracht aan de opdrachtgever;

7.2 De verantwoordelijkheden die uit artikel 7.1 voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot diegenen, van wier diensten Parcival BV gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij te dien aanzien in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

7.3 Van het bepaalde in artikel 7.1 wordt alleen afgeweken indien vooraf door de opdrachtgever toestemming voor het verstrekken van deze informatie is verleend.

8 Aansprakelijkheid

8.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Parcival BV verstrekte adviezen en verrichte diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Parcival BV derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verstrekte adviezen en verrichte diensten.

8.2 Maakt Parcival BV, of een door haar ingeschakelde derde, bij de uitvoering van de opdracht een fout, dan is zij tegenover de opdrachtgever voor de door deze geleden schade aansprakelijk voor zover die schade het rechtstreeks en directe gevolg is van de door Parcival BV of de door haar ingeschakelde derde, gemaakte fout. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomst, welke fouten onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.

8.3 Op natuurlijke personen, verbonden aan Parcival BV rust geen enkele aansprakelijkheid, verband houdend met de overeenkomst of aan de uitvoering daarvan.

8.4 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat geen enkele vordering of aanspraak van welke aard dan ook, verband houdend met de overeenkomst of de uitvoering daarvan, wordt ingediend of geldend gemaakt anders dan door de opdrachtgever zelf tegen de rechtspersoon Parcival BV. Voor zover natuurlijke personen verbonden aan Parcival BV of door Parcival BV voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden niettemin worden aangesproken door de opdrachtgever kunnen deze zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

8.5 De opdrachtgever zal Parcival BV, aan haar verbonden natuurlijke personen en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Parcival BV van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens Parcival BV.

8.6 Behoudens opzet van Parcival BV of haar leidinggevenden is aansprakelijkheid van Parcival BV voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade te allen tijde uitgesloten.

8.7 Parcival BV is niet voor schade, in welke vorm dan ook, aansprakelijk indien:

 • de opdrachtgever zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt;
 • de opdrachtgever wijzigingen in de geleverde producten heeft aangebracht die niet door Parcival BV zijn geautoriseerd;
 • de opdrachtgever optredende onvolkomenheden niet onmiddellijk heeft gemeld, zodat Parcival BV niet de geëigende maatregelen heeft kunnen treffen om de schade te voorkomen of te beperken.

8.8 In alle gevallen waarin Parcival BV niettemin gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de prijs die is overeengekomen in verband met de diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Bij doorlopende opdrachten is de schadevergoedingsverplichting beperkt tot eenmaal de jaarlijkse fee.

8.9 Iedere vordering jegens Parcival BV, behalve die welke door Parcival BV wordt erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering doch in elk geval na verloop van twaalf maanden na de datum van de eindfactuur van Parcival BV.

9 Prijs en betaling

9.1 De aanbieding kan plaatsvinden op basis van “vaste prijs” of op basis van “nacalculatie”. Is in de aanbieding een “vaste prijs” opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Is in de aanbieding geen “vaste prijs” opgenomen, dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van nacalculatie volgens de bij Parcival BV gebruikelijke tarieven en methoden. Is in de aanbieding een “richtprijs” opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

9.2.Ingeval de overeenkomst geen nadere afspraken vermeldt over de betalingscondities gelden onderstaande regels:

 • vaste prijs: 50% bij aanvang van de opdracht (na accordering offerte), 50% na afloop van de opdracht;
 • nacalculatie: maandelijkse rekening achteraf.

9.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Parcival BV in de aanbieding, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten genoemde bedragen exclusief belasting toegevoegde waarde en omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

9.4 De opdrachtgever is verplicht tot betaling in euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

9.5 Betalingen dienen door de opdrachtgever te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. Het bestaan van vermeende vorderingen, claims en/of reclames jegens Parcival BV ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en). Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever aan Parcival BV een rente over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn, welke gelijk is aan het vanaf dat moment geldende officiële ECB Euro depositorente verhoogd met 3,75%, berekend vanaf de dag(en) dat de betaling(en) had(den) dienen plaats te vinden tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

9.6 Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten zullen tenminste €250,00 bedragen welke geheel voor rekening van opdrachtgever komen indien diens tijdige en/of volledige betaling uitblijft.

9.7 Bij een overeenkomst met een looptijd langer dan een jaar of als er sprake is van een ononderbroken voortzetting van overeenkomsten die tezamen een looptijd van een jaar te boven gaan, zal het uurtarief van Parcival BV of de overeengekomen prijs jaarlijks per 1 januari ten minste worden aangepast aan het loonindexcijfer voor financiële instellingen en zakelijke dienstverlening.

9.8 Parcival BV is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de hoogte van haar tarieven en kosten te wijzigen. Gewijzigde tarieven en kosten gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd behoudens andersluidende afspraak.

10 Overmacht

10.1 Parcival BV is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar opdrachten uit overeenkomsten niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en omstandigheid die redelijkerwijs niet voor het risico van Parcival BV behoort te komen, waartoe vertraging bij of tekortkoming door haar leveranciers, vervoersproblemen en werkstakingen behoren.

10.2 Indien Parcival BV door overmacht niet in staat is de overeenkomst (tijdig) uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of, bij blijvende verhindering, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren zonder dat zij jegens opdrachtgever tot betaling van schadevergoeding is verplicht.

10.3 Indien op de een of andere wijze belangenverstrengeling optreedt aan de zijde van Parcival BV bij de uitvoering van de opdracht dan zal Parcival BV dit direct aan de opdrachtgever(s) melden. Deze belangenverstrengeling kan ook optreden indien verschillende opdrachtgevers Parcival BV een verzoek doen tot dienstverlening met betrekking tot dezelfde situatie. Parcival BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om alsdan voor een van de partijen op te treden. Parcival BV zal zich in dat geval inspannen om voor de andere partij(en) een geschikte dienstverlener te vinden.

11 Garantie

11.1 Garantieverplichtingen gelden voor zover zij uitdrukkelijk, schriftelijk en voor een bepaalde termijn zijn overeengekomen.

11.2 De garantie bestaat uit de gehoudenheid van Parcival BV tot het herstellen van fouten en gebreken aan het product c.q. het opnieuw verrichten van de dienst c.q. het alsnog bereiken van het gestelde doel.

11.3 De in de voorafgaande leden van dit artikel neergelegde garantieverplichting strekt zich niet uit tot afnemers van opdrachtgever.

11.4 De garantieverplichting vervalt indien:

 • opdrachtgever zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt;
 • opdrachtgever wijzigingen in de geleverde producten heeft aangebracht die niet door Parcival BV zijn geautoriseerd;
 • de opdrachtgever optredende onvolkomenheden niet onmiddellijk aan Parcival BV heeft gemeld.

11.5 Parcival BV is altijd gerechtigd aan te tonen dat het/de door haar geleverde product/programmatuur naar behoren werkt met behulp van door haar aan te wijzen apparatuur respectievelijk programmatuur.

12 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of hiermee samenhangende overeenkomsten, zullen, met uitsluiting van enig ander forum, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een geschil is onderworpen aan de bevoegdheid van een Nederlandse kantonrechter of Parcival BV aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

12.2 Op alle betrekkingen tussen Parcival BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13 Diversen

13.1 Indien een van de partijen niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst, anders dan in het vorenstaande bepaalde, zal de andere partij dienaangaande schriftelijk en aangetekend bericht zenden en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn haar verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.

13.2 Parcival BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen zonder toestemming van opdrachtgevers en/of derden.

Annex – specifieke voorwaarden per productcategorie

Opleiden, Trainen, Oefenen

Maatwerktrainingen

 • Opdrachtgever stelt een contactpersoon ter beschikking die voor de duur van het project als aanspreekpunt fungeert;
 • Opdrachtgever verleent medewerking aan Parcival BV bij het vergaren van relevante specifieke informatie ten behoeve van inhoud van het trainings- en oefenmateriaal. Tevens introduceert opdrachtgever -waar nodig- Parcival BV bij externe informatieverstrekkers;
 • Opdrachtgever stelt de uitvoeringsdatum vast en zorgt voor alle correspondentie richting deelnemers;
 • Bij annulering of verplaatsing van de met de opdrachtgever overeengekomen en geplande uitvoeringsdag of -dagen van een opleiding, training of oefening binnen twee weken voor de uitvoeringsdatum brengt Parcival BV 100% van de uitvoeringskosten in rekening. Bij annulering of verplaatsing van de uitvoering van een opleiding, training of oefening tussen vier en twee weken voor de uitvoeringsdatum brengt Parcival BV 50% van de kosten in rekening.
 • Opdrachtgever stelt ruimten voor de training (en ook voor de oefenstaf bij de uitgebreidere training of beide activiteiten) ter beschikking. 

Open-inschrijving trainingen

Een annulering betreft het opheffen van de aanmelding, het niet deelnemen aan één van de trainingsdagen (tenzij inhalen mogelijk is op de betreffende training) of het verplaatsen van het startmoment van de training, door de deelnemer of de organisatie waar hij of zij werkzaam is. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsregeling:

 • Na schriftelijke bevestiging door Parcival BV van uw aanmelding voor een training heeft u 14 werkdagen bedenktijd waarbinnen u kosteloos zonder opgaaf van reden uw aanmelding kunt annuleren.
 • Tot 28 werkdagen vóór aanvang van de eerste trainingsdag kunt u zonder kosten schriftelijk annuleren.
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 28 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht (exclusief arrangementkosten).
 • Bij annulering gelijk aan of korter dan 8 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden ook de arrangementkosten in rekening gebracht.

Deze annuleringsregeling vervalt wanneer een andere medewerker van uw organisatie in plaats deelneemt.

Onderzoek

 • Opdrachtgever stelt een contactpersoon ter beschikking die voor de duur van het project als aanspreekpunt fungeert;
 • Opdrachtgever vormt een begeleidingscommissie die terugkoppeling geeft op het concept eindrapport;
 • Parcival BV levert één concept eindrapport en de opdrachtgever draagt zorg voor één commentaar ronde op dat concept;
 • Opdrachtgever verleent medewerking aan Parcival BV bij het vergaren van relevante specifieke informatie ten behoeve het onderzoek. Tevens introduceert opdrachtgever – waar nodig – Parcival BV bij externe informatieverstrekkers;
 • Opdrachtgever zorgt voor alle correspondentie richting respondenten;
 • Opdrachtgever plant de interviews zoveel mogelijk op één dag. Het aantal in deze offerte vermelde interviews wordt niet overschreden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.