Training Logger Crisisteam

Training Logger Crisisteam

Voor wie is de training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor functionarissen die de rol van logger vervullen in een crisisteam. De logger leert op een gestructureerde wijze informatie tijdens een crisis vast te leggen (beeldvorming) en een overzicht te creëren van besluiten en acties.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

Om te beginnen krijgen de deelnemers basiskennis over crisismanagement:

 • typen crises, soorten schade en crisis falen
 • Alarmeren, opschalen, respons, nazorg
 • Samenstelling van het crisisteam
 • Besluitvormingsmodel: BOBOC (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming, opdracht, controle)
 • De vergadercyclus en de vergaderagenda

Vervolgens gaan we aan de slag met het loggen. We bespreken:

 • Het belang van loggen
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Loggen: concreet, kort en helder
 • Feiten en aannames scheiden (korte oefening)
 • Interactie met de voorzitter
 • het vergaderproces bewaken

Verloop training

We starten met een theoretische introductie. Vervolgens doorlopen we een oefening waarbij er een crisisvergadering wordt nagespeeld. Iedere deelnemer logt deze vergadering gelijktijdig. Tussentijds wordt de oefening stopgezet om elkaars werk te evalueren. Tijdens deze time-out krijgen de deelnemers tips en wordt er bijgestuurd. Deze cyclus herhaalt zich een aantal keer om het leereffect te vergroten.

Evaluatie

We sluiten de training af met een mondelinge evaluatie.