Opleiding Crisismanagement Koude Fase Ziekenhuis & Zorginstelling

Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties binnen de eigen instelling, zoals brand, wateroverlast, stroomuitval en ICT- storingen, kunnen grote gevolgen hebben. Bij calamiteiten kan grote druk ontstaan als veel slachtoffers intensieve medische zorg nodig hebben én de continuïteit van de reguliere zorg- en dienstverlening geborgd moet blijven. Dit stelt hoge eisen aan de inzet van mensen en middelen en aan de veerkracht van de organisatie.

In de voorbereiding op dergelijke crisisscenario’s is een belangrijke rol weggelegd voor crisismanagementadviseurs en -coördinatoren. Deze opleiding ondersteunt hen in hun (toekomstige) rol.

De opleiding Crisismanagement – Koude fase bestaat uit vier modules:

  1. Bedrijfscontinuïteitsmanagement
  2. Crisismanagement
  3. Crisiscommunicatie
  4. Hoe vergroot ik mijn impact?

Vanuit een integrale visie wordt er een verbinding gelegd tussen die drie modules.

Bedrijfscontinuïteitsmanagement

De eerste module in de opleiding is bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). Het legt het fundament in de preventieve/pro-actiefase. Centraal in deze module staat de vraag wat een zorginstelling moet ondernemen om de continuïteit en daarmee de veerkracht van de organisatie voor, tijdens en na crisissituaties te waarborgen. Er is aandacht voor kritieke processen, impact-/dreigingsanalyses, scenarioplanning, planvorming (t.b.v. de repressiefase) en kwaliteitsborging (testen/oefenen en audits). Dit alles gebeurt vanuit een integrale aanpak.

Crisismanagement

Het tweede onderdeel van de opleiding Crisismanagement Koude fase is de module Crisismanagement. In deze module kijken we uitgebreid naar de crisisbeheersing in ons land. Ook de veiligheidsketen komt aan bod. Bovendien is er aandacht voor de inrichting van de crisisorganisatie in een organisatie en thema’s als crisisbesluitvormingen werken onder hoge druk. In deze module is er eveneens aandacht voor de onderwerpen nazorg en OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen).

Crisiscommunicatie

Je kunt als organisatie nog zo goed voorbereid zijn op een crisis en een crisis nog zo goed managen, als je er niet op de juiste wijze over communiceert dan is het risico op schade alsnog groot. Crisiscommunicatie is daarom een essentieel onderdeel van crisismanagement. Tijdens deze module bespreken we het doel van crisiscommunicatie en wat er nodig is om dat doel te behalen. Vervolgens zoomen we in op de voorbereidingen die organisaties op het gebied van crisiscommunicatie in de koude fase al kunnen doen om in de warme fase goed beslagen ten ijs te komen. De rol die de crisismanager koude fase hierin heeft, staat uiteraard centraal.

Hoe vergroot ik mijn impact?

Inhoudelijke kennis van bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisismanagement, en crisiscommunicatie is niet voldoende om als adviseur crisismanagement of crisiscoördinator impact te hebben in de organisatie. Aansluiten bij de visie en strategie van de organisatie en stevig staan als strategisch adviseur zijn minstens even belangrijk om je doelen te bereiken. In de vierde module staan inzicht in de organisatie, inzicht in jezelf en de interactie met de mensen die je adviseert centraal.

De opleiding Crisismanagement Koude fase is bedoeld voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen of zo nodig aanpassen van een crisisstructuur en -organisatie binnen een zorginstelling en van een OTO-cyclus voor rampenopvang en crisisbeheersing. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het borgen van rampenopvang en crisisbeheersing in de zorginstelling en hebben de rol van crisismanagementadviseur, crisiscoördinator of een gelijkwaardige rol.

De student dient aan de volgende instroomcriteria te voldoen:

  • Werkzaam zijn in een zorginstelling.
  • Vanwege de werkzaamheden en de vereiste competenties dient hij een reguliere functie te bekleden op minimaal het tactische niveau en bij voorkeur op het strategische niveau. Hij moet regulier al een hoge mate van beslissingsbevoegdheid bezitten;
  • Verbonden zijn met de crisisorganisatie binnen de eigen instelling;
  • Afgeronde MBO-opleiding of aantoonbare eerder verworven competenties (EVC’s) op gelijk niveau.
Als adviseur crisisbeheersing koude fase in een groot perifeer ziekenhuis is het handig dat je weet waar het omgaat. Daarom ben ik aan de opleiding bij Parcival begonnen. Daar heb ik de basiskennis vergaard die van belang is bij het adviseren van een RvB, het cluster management en de professionals in het ziekenhuis om incidenten te voorkomen en goed te kunnen adviseren hoe te werken in een crisisorganisatie tijdens en na incidenten, calamiteiten en crisis. Bijna elke dag nog denk ik terug aan de lesdagen en de onderwerpen die daar besproken zijn. Het interactieve aspect van de opleiding, het feit dat je met studenten in een groep zit die eenzelfde soort functie uitoefenen, de docenten allen praktijk ervaring hebben en dat alle stof direct toepasbaar is in de praktijk heeft voor mij gezorgd dat ik kon groeien in mijn nieuwe rol.