Opleiding Crisismanagement Koude Fase

Een praktische, op HBO-niveau gecertificeerde opleiding over Crisismanagement, Crisiscommunicatie en Bedrijfscontinuïteit binnen Zorginstellingen

 • Crisismanagement in Zorgorganisaties

  Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties binnen de eigen instelling, zoals brand, wateroverlast, stroomuitval en ICT-storingen hebben grote gevolgen. Bij dergelijke calamiteiten ontstaat er mogelijk grote druk door veel slachtoffers die intensieve medische zorg nodig hebben. Druk die hoge eisen stelt aan de inzet van mensen en middelen. Maar tegelijkertijd vormt ook de continuïteit van de reguliere zorgverlening een belangrijk aandachtspunt. Om hierop voorbereid te zijn als zorgorganisatie is het noodzakelijk om te beschikken over goed opgeleide Crisismanagementadviseurs, -coördinatoren en sleutelfunctionarissen voor de crisisorganisatie.

 • De Opleiding

  Programma

  De opleiding Crisismanagement – Koude fase bestaat uit drie modules:

  1. Bedrijfscontinuïteitsmanagement
  2. Crisiscommunicatie
  3. Crisismanagement

  Vanuit een integrale visie wordt er een verbinding gelegd tussen die drie modules.

  Positionering en Advisering

  De opleiding start met een interactieve lesdag over Positionering en Advisering. We staan uitgebreid stil bij de verschillende rollen die een Crisismanagementadviseur speelt en hoe deze bewust een positie kan innemen in de organisatie. Daarnaast leert de student vaardigheden die nodig zijn voor het adviseren van bestuur en management.

  Bedrijfscontinuïteitsmanagement
  De eerste module in de opleiding is Bedrijfscontinuïteitsmanagement. Centraal in deze module staat de vraag wat een zorginstelling moet ondernemen om de continuïteit van de zorgorganisatie ook in crisissituaties te waarborgen. Er is aandacht voor risicomanagement, kritische processen, impactanalyses, planvorming en kwaliteitsborging. Dit alles gebeurt vanuit een integrale aanpak.

  Crisiscommunicatie
  Het tweede onderdeel van de opleiding Crisismanagement – Koude fase is de module Crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie blijkt telkens weer een kritische succesfactor te zijn; in de voorfase door middel van risicocommunicatie, in de daadwerkelijke crisisfase, maar zeker ook in de nafase in de vorm van nazorgcommunicatie. Deze module richt zich zowel op interne als externe communicatie. De studenten krijgen de nieuwste inzichten op deze gebieden aangereikt. Omgaan met de media en social media krijgt vanzelfsprekend ruime aandacht.

  Crisismanagement
  Het derde en laatste onderdeel is de module Crisismanagement. In deze module kijken we uitgebreid naar de crisisorganisatie in ons land. Ook de veiligheidsketen komt aan bod. Bovendien is er aandacht voor de inrichting van de crisisorganisatie in een zorginstelling en thema’s als crisisbesluitvorming, werken onder hoge druk en psychische effecten bij zowel crisisslachtoffers als hulpverleners. In deze module is er eveneens aandacht voor de onderwerpen nazorg en OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen).

 • Doelgroep / Beginvereisten

  De opleiding Crisismanagement – Koude fase is bedoeld voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen of zo nodig aanpassen van een crisisstructuur en -organisatie binnen een zorginstelling en voor een OTO-cyclus voor rampenopvang en crisisbeheersing. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het borgen van rampenopvang en crisisbeheersing in de zorginstelling en hebben de rol van Crisismanagementadviseur of een gelijkwaardige rol.

  De student dient aan de volgende instroomcriteria te voldoen:

  • Werkzaam zijn in een zorginstelling.
  • Vanwege de werkzaamheden en de vereiste competenties dient hij een reguliere functie te bekleden op minimaal het tactische niveau en bij voorkeur op het strategische niveau. Hij moet regulier al een hoge mate van beslissingsbevoegdheid bezitten;
  • Verbonden zijn met de crisisorganisatie binnen de eigen instelling;
  • Afgeronde MBO-opleiding of aantoonbare eerder verworven competenties (EVC’s) op gelijk niveau.
 • Sector

  Ziekenhuizen, Zorginstellingen

 • Certificering

  HBO-niveau

 • Aantal deelnemers

  6 – 12

 • Duur

  Deze opleiding duurt ongeveer negen maanden en bestaat uit:

  • Tweedaagse kick-off;
  • Twaalf lesdagen;
  • Excursie;
  • Examendagen;
  • Diploma-uitreiking.
 • Start opleiding

  Maart 2021 (zie brochure).

 • Locatie

  Midden Nederland

Inschrijfformulier